Hoşgeldiniz

Google Akademik


GOOGLE AKADEMİK sayfasının https://scholar.google.com.tr​ arama çubuğuna '' cemil yıldız ortopedi ''veya '' c yildiz'' yazarak yayınlarımın GÜNCEL listesine ulaşabilirsiniz. Aşağıda bazı yayınlarımın listesi bulunmaktadır.
 

[PDF] The accuracy of two different extra-medullary tibial cutting guides for posterior tibial slope in total knee arthroplasty

D Bek, T Ege, C Yıldız, S Tunay, M Başbozkurt - Eklem Hastalik Cerrahisi, 2014 - tevak.org
Objectives: This study aims to evaluate the effectiveness of two different external tibial 
cutting guides with and without a spike anchoring to the intercondylar eminentia to achieve a 
desired posterior tibial slope. Patients and methods: Between January 2008 and December 

 


[PDF] Profitez enfeksiyonlarının tanı, tedavi ve yönetimi

HC Gül, C Artuk, C Yıldız - J Clin Med, 2013 - jcam.com.tr
Özet Eklem protez uygulamaları günümüzde sık uygulanan cerrahi yöntemlerdendir. Tıp 
teknolojisi ve cerrahi tekniklerde son yıllardaki gelişmeler protez enfeksiyon riskini oldukça 
azaltmıştır. Protez enfeksiyonları başlangıç zamanına, başlangıç zamanı ve klinik faktörlere The effect of the timing of hip fracture surgery on the activity of daily living and mortality in elderly

H Doruk, MR Mas, C YıldızA Sonmez… - Archives of gerontology …, 2004 - Elsevier
The optimal time for the operation of hip fractures in elderly is not clear. Most of the data 
indicate that early operation is associated with better prognosis and improved health quality. 
We aimed to investigate the effect of timing of surgical intervention on the frequency of post-


Treatment of intertrochanteric fractures in geriatric patients with a modified external fixator

Y Tomak, M Kocaoglu, A Piskin, C Yildiz, B Gulman… - Injury, 2005 - Elsevier
Forty-two geriatric patients who had an intertrochanteric fracture were treated with a 
semicircular modification of the Ilizarov frame designed by Cattaneo and Catagni between 
January 1997 and September 2001. Twenty-five of the patients were female, 17 male. The 


Correction of length discrepancy of radius and ulna with distraction osteogenesis: Three cases

K Koca, S Akpancar, C Yıldız - Case reports in orthopedics, 2015 - hindawi.com
Objectives. The aim of the study was to investigate the results of patients with isolated length 
discrepancy between ulna and radius who underwent distraction osteogenesis with 
unilateral external fixator. Material and Methods. A patient with ulna shortening due to 


[PDF] Effect of hyperbaric oxygen and ozone preconditioning on oxidative/nitrosative stress induced by tourniquet ischemia/reperfusion in rat skeletal muscle

K Koca, Y Yurttas, C Yildiz, T Cayci, B Uysal… - Acta orthopaedica et …, 2010 - aott.org.tr
... Kenan KOCA,* Yüksel YURTTAfi,* Cemil YILDIZ,* Tuncer ÇAYCI,# Bülent UYSAL,† Ahmet
KORKMAZ† ... com Baflvuru tarihi: 26.08.2009 Kabul tarihi: 02.08.2010 ©2010 Türk Ortopedi ve
Travmatoloji ... yönelik çal›flmalar s›n›rl› say›dad›r. Bu nedenle ortopedik cerrahi müdahale ...

Injectable chondrocyte

Yildiz, M Bahce, A Sehirlioglu, S Tunay… - Acta Orthopaedica et …, 1998 - aott.org.tr
... Bu sayede ortopedik cer rahlar büyük bir doğrulukla lezyonların tanısını ve değerlendirmesini
yapabilmektedir (10). ... Yazışma adresi: Dr. Cemil Yıldız GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Da/i 06018 Etlik, Ankara, Türkiye E-mail: elO1414@orca.cc.metu.edu.tr Fax: 312 ...

Pronation versus supination maneuvers for the reduction of 'pulled elbow': a randomized clinical trial

D Bek, C YildizÖ Köse, A Sehirlioglu… - European Journal of …, 2009 - journals.lww.com
... Bek, Doğan; YildizCemil; Köse, Özkan; Şehirlioğlu, Ali; Başbozkurt, Mustafa. Article Outline.
Collapse Box Author Information. ... Correspondence to Özkan Köse, MD, Gülhane Askeri Tip
Akademisi, Ortopedi ve Travmatoloji AD., Gn. Tevfik Sağlam cd. Etlik, Ankara, Turkey. ...

[PDF] The assessment of anxiety levels in patients with posttraumatic stress disorder

E Sinici, C Yildiz, S Tunay, H Ozkan… - Acta orthopaedica et …, 2004 - aott.org.tr
... düzeylerinin de¤erlendirilmesi The assessment of anxiety levels in patients with posttraumatic
stress disorder Ebru S‹N‹C‹, Cemil YILDIZ, Servet TUNA Y, Hüseyin ÖZKAN, Mehmet
ALTINMAKAS Gülhane Askeri T›p Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal› ...

Management of fibular hemimelia with the Ilizarov circular external fixator

M Basbozkurt, C Yildiz, M Komurcu, B Demiralp… - Acta orthopaedica et …, 2005 - aott.org.tr
... Management of fibular hemimelia with the Ilizarov circular external fixator Mustafa BAfiBOZKUR
T, Cemil YILDIZ, Mahmut KÖMÜRCÜ, Bahtiyar DEM‹RALP , Mustafa KÜRKLÜ, A. Sabri ATEfiALP
Gülhane Askeri T›p Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal› ...

Evaluation of unilateral total hip arthroplasty by a quantitative analysis of gait

Yildiz, I Yanmis, S Tunay, A Cuhadar… - Acta orthopaedica et …, 2002 - aott.org.tr
... of gait Cemil YILDIZ, 1 ‹brahim YANMIfi, 1 Servet TUNA Y,1 Akif ÇUHADAR, 2 A.
Sabri ATEfiALP ,1 Ethem GÜR 1 1Gülhane Askeri T›p Akademisi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dal›; 2A¤r› Asker Hastanesi Objectives: The ...

[PDF] Image-guided minimal invasive surgical resection of osteoid osteomas of the long bones

…, B Erol, G Mik, C Coskun, M Yildiz - Acta orthopaedica et …, 2006 - aott.org.tr
... Önder OFLUO⁄LU,1 Bülent EROL,2 Gökçe MIK,1 Cemil COfiKUN,1 Muzaffer YILDIZ1 1Dr.
Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i; 2Marmara
Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal› ...

Psychiatric symptoms in patients treated with an Ilizarov external fixator

Yildiz, O Uzun, E Sinici, AS Atesalp… - Acta orthopaedica et …, 2005 - aott.org.tr
... Cemil YILDIZ, 1 Özcan UZUN, 2 Ebru S‹N‹C‹, 1 A. Sabri ATEfiALP ,1 Aytekin ÖZfiAH‹N, 2 Mustafa
BAfiBOZKUR T1 ... Hastalar ve yöntem Çal›flma, GATA Ortopedi ve Travmatoloji Klini- ¤i'nde SEF
ile tedavi edilen ve poliklinik takibine al›nan 40 erkek hasta ile gerçeklefltirildi. ...

Congenital agenesis of pubic bones: a case report

Yildiz, Y Yurttas, M Oto… - Journal of Pediatric …, 2008 - journals.lww.com
... Congenital agenesis of pubic bones: a case report. YildizCemil a ; Yurttas, Yuksel a ; Oto, Murat
a ; Kocaoglu, Murat b. Article Outline. Collapse Box ... Professor, General Tevfik Saglam cd, Gülhane
Askeri Tıp Akademisi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Etlik, Ankara, Turkey. ...

Bilateral femoral neck stress fracture following bilateral total knee arthroplasty: a case report

…, M Mahirogullari, M Kurklu, C Yildiz - Acta orthopaedica et …, 2012 - aott.org.tr
... Correspondence: Selami Çakmak, MD, Ass. Prof. GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Ortopedi
ve Trtavmatoloji Servisi, Üsküdar, ‹stanbul, Turkey. ... bilateral total knee arthroplasty: a case report
Selami ÇAKMAK1, Mahir MAH‹RO⁄ULLARI1, Mustafa KÜRKLÜ2, Cemil YILDIZ2 ...
Alıntılanma sayısı: 2 İlgili makaleler 4 sürümün hepsi Alıntı yap Kaydet

[ALINTI] Repair of osteochondral defects with autologous chondrocyte implantation: clinical study on the stifle joint of 9 dogs

H Bilgili, C Yildiz, B Kurum, Y Soysal, M Bahce - Ankara University Journal of …, 2006

[PDF] The effects of surgical margins on local control and survival in extremity soft tissue sarcomas

YildizK Erler, S Bilgic, AS Atesalp… - Acta orthopaedica et …, 2004 - aott.org.tr
... The effects of surgical margins on local control and survival in extremity soft tissue sarcomas
Cemil YILDIZ, Kaan ERLER, Serkan B‹LG‹Ç, A. Sabri ATEfiALP, Mustafa BAfiBOZKUR T
Gülhane Askeri T›p Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal› ...

[Our clinical experience with non-cemented total hip revision arthroplasty].

I Yanmiş, S Tunay, C Yildiz, C Solakoğlu… - Acta orthopaedica et …, 2002 - europepmc.org
... Or filter your current search. Yildiz C. , Find all citations by this author (default). Or filter your current
search. Solakoğlu C. , Find all citations by this author (default). Or filter your current search. Gür
E. Gülhane Askeri Tip Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dali, Ankara. ...

[PDF] Fibular Hemimelia

Yıldız, K Koca, G Çakmak, M Başbozkurt - TOTBİD Dergisi, 2009 - totbid.org.tr
... Yazışma Adresi: Doç.Dr. Cemil Yıldızın GATA Ankara, cyorto@yahoo.com Kaynaklar 1. Yıldız
C, Solakoğlu C, Kürklü M, Atesalp AS M, Başbozkurt M. Tip I Fibular hemimelianın eksternal
fiksatörle tedavisi. ... Başbozkurt M, Yildiz C, Kömürcü M, Demiralp B, Kürklü M, Ateşalp AS. ...

[PDF] Kuntscher çivisi migrasyonuna bağlı gelişen diz septik artriti: olgu sunumu

…, A Atilla, B Demiralp, RD İlhan, C Yıldız, G Ortopedi - 2008 - researchgate.net
ÖZET Kuntscher çivileri kilitsiz çiviler olduğundan, uzun dönemde gevşeme gelişerek komşu 
eklem içine çivi migrasyonu görülebilmektedir. On beş yıl önce ateşli silah yaralanmasına 
bağlı femur diafiz kırığı geçirerek Kuntscher çivisi ile tedavi edilmiş bir hastada, çivinin ...

[PDF] Serebral Paralizide Ortopedik Tedavi Prensipleri: Genel Bakış

Yıldız, V Kılınçoğlu, Y Yurttaş, M Başbozkurt - totbid.org.tr
Serebral paralizi (SP) tanımlama olarak ilerleyici olmayan bir ensefalopati olmasına rağmen, 
kasların normal çalışmasını bozan ve büyüyen kemiklerin şeklinin bozulmasına yol açan 
anormal kuvvetlerin oluştuğu, kas-iskelet sisteminde ilerleyici yöndeki patolojilerin ortaya ...

[PDF] Serebral palsili çocuklarda çok seviyeli ortopedik cerrahi tedavinin sonuçları

K Koca, C Yıldız, Y Yurttaş, B Balaban, B Hazneci… - tevak.org
Amaç: Kliniğimizde tek seansta iki taraflı çok seviyeli ortopea dik cerrahi tedavi uygulanan 
çocukların sonuçları fizik muayene bulguları, kaba motor fonksiyon ölçüm (KMFÖ) skoru ve 
ambulaa tuvar olanların eklem kinematik ve zaman-mesafe parametreleri ile araştırıldı.

[PDF] Femur başı avasküler nekrozunda radyolojik tanı

Yıldız, K Koca, HA Atilla, Ş Ekinci - totbid.org.tr
... İletişim adresi: Dr. Cemil Yıldız. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalı, 06010 Etlik, Ankara. Tel: 0312 - 304 55 35 Faks: 0312 - 304 55 00 e-posta:
cyorto@yahoo.com • Geliş tarihi: 1 Mart 2012 Kabul tarihi: 10 Ağustos 2012 ...

[PDF] Diz artroplastisi yapılan hastalarda ameliyat sonrası ağrı için hasta kontrollü epidural analjezide bupivakain ve levobupivakainin etkinliğinin karşılaştırılması

…, Y Yurttaş, H Özkan, M Bilge, M Kuyumcu, C Yıldız… - tevak.org
... Geliş tarihi: 25 Mart 2011 Kabul tarihi: 16 Nisan 2012 • İletişim adresi: Dr. Cemil Yıldız. Gülhane
Askeri Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 06018 Etlik, Ankara, Türkiye. ... Total
diz artroplastisi (TDA) gibi majör ortopedik cerrahilerde ameliyat sonrası ağrı, önemli ...

[PDF] GÜDÜK D STAL NDEN YÜK TAŞIYAN PROTEZ KULLANAN AYAK B LEĞ DEZART KÜLASYONU

E ERDEM, M KÖMÜRCÜ, C YILDIZ, AS ATEŞALP - tevak.org
... Cemil YILDIZ**, A. Sabri ATEŞALP ... Kaynak bilgiler ve GATA Ortopedi ve Travmatoloji AD'nın
deneyimleri ışığında; sorunlu topuk flebi nedeniyle klasik ... Ortopedik cerrahlar çoğunlukla topuk
flebinin kemiğe iyi yapışması için malleolerin traşlanmasıyla yetinmeyip, tibia alt ucunu da ...
 
 
YILDIZ, B BAYKAL, A PARKAN… - Kocatepe Tıp …, 2001 - dergipark.ulakbim.gov.tr
... Cemil YILDIZ, Barbaros BAYKAL, Adnan PARKAN, A. Sabri ATESALP ... GATA Ortopedi ve
Travmatoloji AD Kasun 1997-Arahk 1999 yillan arasinda 85 gangrensiz diabetik ayak ... Birbucuk
ay soma rocker tabanh ortopedik bota gecildi ve omiir boyu kullanmalan oncrildi, Syme ve ...
İlgili makaleler 2 sürümün hepsi 
Eklenme: 8 yıl 11 ay önce
Güncellenme: 6 yıl 10 ay önce

Eklenmiş herhangi bir yorum bulunmamaktadır.

İlk yorum yapan siz olun!